Algemene voorwaarden

1 Inschrijving en betaling

Inschrijven voor de evenementen van New Generation Goalkeepers geschiedt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier op de website. Deze inschrijving is pas definitief wanneer de gehele betaling is ontvangen. De aanmeldingen voor de evenementen van New Generation Goalkeepers worden door New Generation Goalkeepers verwerkt op volgorde van inschrijving en ontvangst  van de aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor de activiteit bereikt is.

 

2 Bevestiging

Na inschrijving krijgt u altijd binnen 72 uur een bevestiging van inschrijving van New Generation Goalkeepers. Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van de inschrijftermijn ontvangen ook bericht over hun inschrijving. Uiterlijk zeven werkdagen voor de start van het evenement waarvoor is ingeschreven ontvangt de deelnemer de laatste informatie, het programma en een routebeschrijving.

 

3. Annuleren

Annulering van deelname is mogelijk tot twee weken voorafgaand aan de betreffende evenement. Het betaalde bedrag voor deelname wordt dan terugbetaald aan de deelnemer.

 

4. Overmacht

Indien New Generation Goalkeepers door overmacht geheel of ten dele is verhinderd voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is New Generation Goalkeepers gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt onder andere onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement verstaan. New Generation Goalkeepers dient de deelnemer minimaal twee weken vóór aanvang van het evenement  hiervan op de hoogte te brengen. Wanneer dit het geval is vindt volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

 

5. Instructies en gedragsregels

Deelnemers aan de evenementen zijn verplicht om alle aanwijzingen van de medewerkers na te leven ter bevordering van een goed verloop van het evenement. Daarnaast dient de deelnemer de door New Generation Goalkeepers gehanteerde gedragsregels te respecteren. Een deelnemer die de medewerkers van New Generation Goalkeepers of overige deelnemers, hinder of overlast bezorgt, kan door New Generation Goalkeepers van (voortzetting van) het evenement worden uitgesloten. De kosten zijn altijd voor rekening van de deelnemer.

 

6. Roken en alcohol

Bij een sportief evenement wordt geen enkele vorm van tabak, alcohol of drugs toegestaan. Overtreding van deze regel resulteert in verwijdering van het evenement.

 

7. Persoonlijke gegevens

Artikel 3, lid 2 van de consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van het evenement van belang kunnen zijn. De verstrekte gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden, anders dan informatie verschaffing betreffende toekomstige evenementen. Als iemand staat ingeschreven voor een evenement, rekenen wij erop dat deze persoon in staat is aan het gehele programma mee te doen.

 

8. Het melden van bijzonderheden

Bij deelname aan een evenement, gaan we ervan uit dat er ten opzichte van leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand is en de deelnemer zonder aanpassingen kan deelnemen. Als dit niet zo is, dat is het verplicht dit bij boeking op te geven. De deelnemer is verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Voorbeelden hiervan zijn: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijk en geestelijk) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden, etc. Indien de deelnemer medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld is het mogelijk dat u deze bij aanvang van het evenement geeft aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van het betreffende evenement zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgegeven is New Generation Goalkeepers niet verantwoordelijk.

 

9. Aansprakelijkheid

De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor New Generation Goalkeepers en/of enige derde is/zal ontstaan als direct/indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer. New Generation Goalkeepers is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. New Generation Goalkeepers aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van New Generation Goalkeepers – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van New Generation Goalkeepers, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

 

10. Blessures

New Generation Goalkeepers stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen en is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de deelnemer.

 

11. Betaling

In de bevestigingse-mail ontvangt u tevens een factuur voor de betaling. Deze factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen. De betaling dient te worden gedaan ovv het factuurnummer. Wanneer de betaling niet is voldaan binnen 14, zult u een herinnering ontvangen die een betalingstermijn heeft van 10 dagen. Daarna is New Generation Goalkeepers gematigd om extra administratiekosten in rekening te brengen.

 

12. Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden na afloop van het evenement nog 7 dagen door New Generation Goalkeepers bewaard. Na deze periode is New Generation Goalkeepers gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

 

13. Foto’s/video’s

Tijdens de evenementen wordt er beeldmateriaal gemaakt ten behoeve van New Generation Goalkeepers promotiemateriaal. Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang kenbaar te maken.